.

Nyckeln till dina data – på dina villkor

.

Om Origo

Visionen

För att vi ska kunna dela kunskap och data med varandra i en globaliserad värld och bygga tillit till hanteringen av persondata driver Origoprogrammet utveckling av en ny digital infrastruktur för hela samhället. Det handlar om ett semantiskt lager på Internet där själva kunskapen digitaliseras i stället för, som hittills, våra representationer av kunskap, t ex texter, bilder och värden i olika databaser.

Den här infrastrukturen kommer att ägas och drivas av en neutral organisation helt utan vinstintresse. Om vi lyckas fullt ut kommer information från alla samhällssektorer hanteras på samma sätt och bli tillgänglig och användbar för alla – med bibehållen integritet genom att all individdata lagras per individ, och individen bestämmer vem som får tillgång till informationen och vad den får användas till.

“Effective data protection means putting individuals in control of their personal information: by strengthening existing rights and by increasing access to those rights. The idea is simple. It’s your data. You should have a say in how it is used.”

– Kommuniké från EU-kommissionen, angående ett av syftena med dataskyddsförordningen GDPR

Om Origo

Problemen vi tar oss an

Idag lagras mängder av information överallt i samhället. Men informationen kommer inte till nytta. Den är inlåst i olika system där vi inte kommer åt den. Informationen är dessutom beskriven och lagrad på olika sätt i olika system. Så även om vi kom åt den så skulle vi inte kunna förstå den och sätta ihop den till en helhet.

Persondata sparas och används som finansiella tillgångar av globala företag och det är omöjligt för den enskilda människan att skaffa sig kontroll.

Det här skapar stora svårigheter för oss som individer, men även för organisationer och system inom sjukvården, forskningen, industrin och alla offentliga institutioner. Hela samhället påverkas negativt.

För att på allvar börja använda all den data som finns idag, med respekt för individens kontroll och integritet, behöver vi ta ett helhetsgrepp för att åstadkomma en hållbar lösning. Vi behöver tänka om från grunden.

Om Origo

Origoplattformen – Tre grundpelare och en förvaltning i en ny infrastruktur

Problemen som skisseras i föregående avsnitt kan få en hållbar lösning genom den nya infrastruktur vi kallar för Origoplattformen. Hur den är tänkt att fungera beskrivs nedan. Framställningen är av nödvändighet en smula teknisk till sin natur.

Den första grundpelaren i Origoplattformen...

…är ett generellt digitaliserat språk där all kunskap definieras som begrepp enligt en generell princip. Kunskapsdefinitionerna ligger till grund för all lagring av data.

Data lagras som instanser av begreppsdefinitioner i en sammanhängande struktur. Definitionerna består av fenomen (konkreta och abstrakta), händelser och exekverbara regler (processer). Definitioner relateras till varandra multihierarkiskt med inbyggt skydd mot cirkelreferenser. Begreppen kan termsättas för olika språk och språkbruk som sedan används kontextbaserat. En mer detaljerad beskrivning återfinns i rapporten Framtidens Fass och Läkemedelslista (2018).

Den andra grundpelaren...

…är själva programkoden, Headroom library (HR-lib), som utför det som beskrivs i definitionernas regler. HR-lib kan köras både som enskild programvara i t ex en dator eller mobil eller som server med åtkomst via webbläsare.

Applikationer kan antingen byggas som en integrerad del inom HR-lib, helt baserade på kunskapsdefinitionerna. Detta är ett nytt utvecklingsparadigm som vi kallar “semantic computing”. Eller så byggs appar på vanligt vis men de hanterar sin datalagring via API mot plattformen. Traditionella system kan också använda plattformen för att synkronisera data så att den både blir tillgänglig för individen och användbar för andra applikationer.

Då regelinstruktionerna körs i programvaran HR-lib kan analyser utföras på individdata i plattformen utan att dessa exponeras för frågeställaren eller exporteras till andra databaser. Det blir alltså avidentifierad data per design.

I rapporten Knowledge Agency: Report on the Headroom solution (2018) beskrivs de ingående komponenterna.

Den tredje grundpelaren...

…är att alla enskilda HR-lib är sammanlänkade med varandra i ett nätverk av noder. Varje HR-lib-nod verifieras i kompilerad form (färdig körbar applikation) med hjälp av blockchain eller liknande krypteringslösning. Det gör att alla noder kan utföra alla uppgifter och dessa kommer utföras exakt lika av alla. Det ger en distribuerad trygghet, inte bara till informationen utan även till exekveringen vilket ger en närmast obegränsad dynamik.

Begreppsdefinitioner och data från samtliga noder i nätverket kan interagera i ett sammanhängande ekosystem för informationshantering. HR-lib sköter lagringen av data i sin egen databas men alla noder kan även kommunicera med andra noders data.

Vad detta konkret kan innebära inom hälso- och sjukvården beskrivs i rapporten Ett nationellt digitalt ekosystem för hälsa, vård och omsorg (2016).

Origoförvaltningen är den fjärde grundpelaren

Origoförvaltningen är den icke kommersiella organisationen som kommer att stå för drift och vidareutveckling av plattformen, och garantera dess rätta användning genom avtal med individer och organisationer.

Om Origo

Problemets lösning - med Origoplattformen som bas

Med origoplattformen som bas får vi en dramatiskt minskad komplexitet när det gäller hanteringen av kunskap och data i hela samhället. Det blir mycket enklare att utveckla system, hela vägen från stora samhällsbärande lösningar till mindre lokala IT-stöd och enkla personliga appar. Och hela den enorma mängd information som vi hela tiden skapar blir plötsligt användbar, både som stöd i våra dagliga verksamheter, men också för att skapa ny kunskap. Artificiell intelligens (AI) blir både mer kraftfull men också möjlig att kontrollera när den kan köras i plattformen mot enhetligt strukturerade data från alla olika kunskapsdomäner. Genom att allting i Origoplattformen alltid är spårbart till sitt ursprung skapas ett bättre skydd mot desinformation och ”alternativa fakta”.

.

Hälsa och sjukvård

Med Origoplattformen som bas kommer alla hälsodata – journaler, labb-värden, röntgenbilder mm – lagras patientcentrerat, oberoende av system. Det blir en enkel process att förändra system och skapa specialanpassade lösningar utan att äventyra helheten, vilket leder till bättre IT-stöd för både patienter och vårdgivare. Det blir också enklare att upprätthålla en enhetlig användning av termer och begrepp då Origoplattformen är den länk som möjliggör de facto-standardisering utan att sätta tvångströja på verksamheten och den snabba medicinska utvecklingen.

Patienten anger själv i plattformen vem som får ta del av vilken information och vad den får användas till. Patienterna kommer att kunna delta aktivt i sin egen vård på helt nya sätt via skräddarsydda applikationer. Och de som jobbar i vården får tillgång till all den information de behöver utan att varje gång behöva inhämta samtycke, och utan att hindras av barriärer mellan privat och offentlig sektor, mellan landsting och kommunal vård, eller mellan patientens egna hälsoappar och sjukvårdens system.

En introduktion ges i denna video, Introduktion till Origoplattformen.

Ytterligare exempel på nytta för vården ges i de rapporter som återfinns under rubriken Mer Info nedan.

.

Origoprogrammet

Den kontinuerliga process av begreppsbildning, systemering, programmering och testning som lett fram till den lösning vi utvecklar idag beskrivs i appendix till rapporten Framtidens Fass och Läkemedelslista (2018).

Origoprogrammet har, i olika konstellationer och under varierande benämningar, varit aktivt sedan 2009. En viss finansiering har erhållits från Vinnova. Vi söker idag ytterligare medel för att färdigställa plattformen. Offentlig finansiering vore det mest naturliga eftersom det rör sig om en gemensam infrastruktur för hela samhället men vi undersöker även andra möjligheter.

Programmets viktigaste aktiviteter är utvecklingen av den tekniska plattformen samt utformning av Origoförvaltningen – den organisation som ska överta, förvalta och vidareutveckla plattformen som en samhällelig infrastruktur och driva den utan vinstintresse. Utredning och anpassning av de juridiska förutsättningarna kommer att genomföras, vilket belyses i ESO-rapporten Data i Egna Händer. Dessutom kommer programmet att innehålla ett kunskapslabb för att tidigt fylla plattformen med grundläggande definitioner och stötta olika verksamheter i framtagandet av specifika definitioner för sina syften. Olika delprogram kommer att bildas för att stötta specifika sektorer i samhället.

År 2020 bildade initiativtagarna bakom Origoprogrammet ett företag, Digitaliseringskompaniet Sverige AB (Digikomp), för att kunna representera programmet som en juridisk person. Digikomp är medgrundare till Centrum för datadriven hälsa (CDDH) tillsammans med KTH, Region Stockholm, LIF samt KI. I centret bedrivs forsking och utbildning kring häslodata, och Origoprogrammet har där en fast plattform för att testa sina idéer och skapa projekt runt dessa idéer.

.

Initiativtagare

Allan Gustafsson

Mapsec KB

Allan är VD för Mapsec. Han är disputerad nationalekonom från Stanford University och har genomfört ett mycket stort antal konsultuppdrag för Regeringskansliet, Världsbanken, IMF, och andra offentliga institutioner.

Anette Wagler

Heroes of Brand and Business Innovation AB

Sedan 2014 driver Anette varumärkes- och innovationsbyrån Heroes där hon jobbar som förändringsstrateg. Heroes hjälper företag och organisationer att agera på digitaliseringens möjligheter; att få varumärke och kundupplevelse att synkas med företagsmodell med utgångspunkt från den digitala kontext alla företag och organisationer verkar i idag.

Fredrik Öberg

Karolinska universitetssjukhuset Solna

Fredrik är biträdande överläkare vid Nya Karolinska Solna. I botten är han matematiker och har även studerat logik samt teknisk fysik vid LiTH. Fredrik har drivit ett stort antal projekt med IT- och informatikinriktning inom vården.

Gösta Enberg

Headlong Development AB

Gösta har sedan 1970 arbetat inom hälso- och sjukvården som forskare, läkare och IT- chef. Han har initierat och deltagit i ett antal nationella och regionala projekt inom medicinsk informatik. Sedan 2007 arbetar han i Headlong Development AB med utvecklingen nästa generation av informationshantering i vården.

Jens Eliasson

Headlong Development AB

Jens är grundare och utvecklingsansvarig i Headlong Development AB. Sedan 2006 har han huvudsakligen arbetet med systemering och programutveckling inom hälso- och sjukvård. Han är huvudarkitekt i utvecklingen av Origoplattformen.

Robin Jeffner

Headlong Development AB

Robin är grundare och VD i Headlong Development AB. I botten är han nationalekonom och jobbat med IT som statistiker på Riksbanken och som konsult i många projekt. Tillsammans med Jens har Robin utvecklat konceptet för den plattform som är grunden för Origo.

Dan Brändström

-

Dan är professor emeritus och har varit VD för Riksbankens jubileumsfond. Han är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien samt har varit styrelseordförande i Linnéuniversitetet och Folkuniversitetet.

.

Mer info

Har du frågor eller vill boka ett möte, skicka ett meddelande i vårt kontaktformulär.

Video

Origo på Vitalis 2021

En presentation från e-hälsomässan Vitalis där Fredrik Öberg ger några exempel på strukturella problem inom hälsodata, och hur Origo kan bidra till en lösning, och även berättar lite om kommande samarbete med KTH inom Centrum för Datadriven Hälsa (CDDH).

Video (engelska)

Introduktion till Origoplattformen (2020)

I denna 20 minuter långa videopresentation, ursprungligen från konferensen Vitalis 2020, ger Fredrik Öberg en introduktion till Origoplattformens grundläggande egenskaper.

Rapport och video

Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton (2018)

En rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi (finansdepartementet). I rapporten utreds, mot bakgrund av den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR), de juridiska förutsättningarna för Origoplattformens tillämpning inom hälso- och sjukvårdssektorn, inklusive förslag till kompletterande svensk lagstiftning. Författare är Allan Gustafsson, en av initiativtagarna till Origoprogrammet. En muntlig presentation kan ses i en videoinspelning från seminariet En smartare hälso- och sjukvård) vid finansdepartementet den 10e december 2018 (med början 41 minuter in i programmet.

Artikel

Intervju med Fredrik Öberg i Läkarförbundets Tryggvård (2018)

Intervju med en av initiativtagarna till Origoprogrammet om hur dagens IT-system i hälso- och sjukvården inte sätter patienten i centrum.

Rapport

Knowledge Agency: Report on the Headroom solution (2018)

Delrapport A, den första av två parallella Vinnova-finansierade rapporter. En extern analys av Headroom-plattformen (numera Origo-plattformen) utifrån ett verksamhets- och IT-arkitektoniskt perspektiv.

”Headroom is a solution to describe, store and securely share knowledge in a digital format using a commonly understandable semantic data structure. This data structure allows both humans and computers to interpret it and absorb the knowledge it represents, irrespectively of the languages they understand.”

Rapport

Framtidens Fass & läkemedelslista (2018)

Delrapport B, den andra av två parallella Vinnova-finansierade rapporter. Syftet med den här rapporten är att demonstrera hur Headroom-konceptet (numera Origo-konceptet) kan appliceras på informationsmängder och processer runt läkemedel.

I slutet av rapporten finns ett appendix som beskriver den 12-åriga process som lett fram till den lösning vi utvecklar idag.

Rapport

Ett nationellt digitalt ekosystem för hälsa, vård och omsorg (2016)

En rapport, finansierad av Vinnova, som beskriver en möjlig framtida individcentrerad informationshantering i samhället. ”Genom att lagra all information om individens hälso- och omsorgsprocesser i en logiskt sammanhållen lagringstjänst skapas bättre underlag för vård- och omsorgsbeslut, bättre uppföljnings- och utvärderingsmöjligheter och bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande åtgärder, dvs. förutsättningar för en bättre och mer jämlik vård”. Rapporten, skriven av en nuvarande medlem i Origoprogrammet, genomfördes före programmets bildande.

Utredning

Förstudie PLM 3.0 (2014)

En utredning, på initiativ av SSDF (Storstockholms diabetesförening), av förutsättningarna för att samla (hälso)kunskapen om individen hos individen. Ur innehållet: ”…för att överhuvudtaget kunna ha individualiserad vård som målsättning, måste informationen och kunskapen om individen följa individen, och inte vårdapparatens strukturer … krävs en så sömlös informationsmiljö som möjligt mellan individen, vården, industrin, forskningen och akademien, där individen äger sin egen data och får besluta om vem som får ta del av den och huruvida den ska vara avidentifierad eller inte…”. Utredningen, delvis skriven av medlemmar i Origoprogrammet, genomfördes före programmets bildande.

.

Kontakta oss

Skriv ditt namn.
Skriv din e-post adress.
Vi delar inte dina personuppgifter med någon annan.
Skriv ett meddelande.

Intresseanmälan

Ange din epost nedan så får du meddelande från oss när något spännande händer! (Vi sparar din epostadress endast i en lokalt lagrad lista för utskick från oss.

Skriv din e-post adress.
Vi delar inte din e-post adress med någon annan.

© 2021 Origoprogrammet